Zálohování a komprimace v MS Windows

Zálohování

Úvod

Zálohování je proces, při kterém vytváříme redundantní datový fond v takovém tvaru, aby z něj bylo možno v případě nutnosti obnovit data v požadované kvalitě a kvantitě. Zálohování dat je činnost spočívající v kopírování souborů z provozního média na záložní médium. K tomuto procesu využíváme buďto softwarových nebo hardwarových prostředků.
Ze softwarových to mohou být prostředky operačního systému nebo aplikace. Popřípadě specializované zálohovací softwary. Z hardwarových prostředků to mohou být vlastnosti storage systémů – zejména diskových polí. Tímto procesem se snažíme předejít ztrátě nebo poškození dat. Nejčastější chyby, se kterými se v praxi setkáváme, jsou poruchy způsobené uživatelem, správcem - prostě lidským faktorem.

Pro bezpečné uložení dat potřebujeme hardwarové prostředky. Mezi nejznámější domácí zálohovací hardware patří USB disk nebo optická mechanika. U firemních řešení jsou to páskové knihovny, disková pole, virtuální páskové knihovny a další.

Bezpečnostní parametry záloh

Je zřejmé, že pokud si budeme zálohovat data v domácím prostředí, budeme se maximálně zajímat o relativně bezpečné uložení a nad dalšími parametry uvažovat nebudeme. Ale u větších korporací jako jsou univerzity, nemocnice a jiné velké holdingy musíme při zálohování zvažovat již daleko více aspektů.
Vybrané aspekty pro zálohování:

Typy záloh:

Hardware pro zálohování:

Zálohování ve Windows 7

Pro zálohování libovolných souborů a složek slouží nástroj nazvaný Zálohování a obnovení. Najdete jej v Ovládacích panelech, v sekci Systém a zabezpečení, po poklepání na něj levým tlačítkem myši se otevře hlavní okno. Pomocí dvou hlavních skupin voleb Zálohování a Obnovení můžete po řadě zálohovat libovolná ze svých dat a samozřejmě je také následně obnovit.

Předcházení rizik

K zálohování dat musíme přistupovat stejně odpovědně jako k provozování informačních systémů. Zálohování je nejenom pojistka proti neplánovaným výpadkům, poškození dat nebo lidské chybě. Často je to i povinnost ze zákona. (účetnictví) Proto bychom se měli zastavit a zamyslet při návrhu informačního systému a snažit se těmto rizikům předcházet.

Komprimace

Úvod

Hlavním úkolem při komprimaci (balení) dat je zmenšení objemu dat před jejich uložením nebo přenosem. Dosahuje se toho různými komprimačními postupy. Většinou jsou vyhledány často se vyskytující skupiny znaků a těm je přiřazen krátký binární kód, zatímco zřídka se vyskytující znaky mají přiřazen kód delší. Ve výsledku se tím celková velikost souboru zmenší.
Komprimovaná data jsou uložena v souboru, kterému se říká archiv. Podle použitého komprimačního programu může mít archiv různé přípony (zip, arj, rar, cab aj.). Pokud chceme s komprimovanými daty normálně pracovat, musíme je dekomprimovat (rozbalit).

Komprese dat lze rozdělit do dvou základních kategorií: